„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“

Savivaldybės administracija įgyvendina šį projektą nuo 2018 m. pabaigos: suplanuota įrengti 169 antžemines konteinerių aikšteles visoje savivaldybės teritorijoje. Projekto rangos darbus vykdo UAB „Helanas“.

  Antžeminės konteinerių aikštelės įrenginėjamos vadovaujantis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 91 punktu (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435756/asr). Šiuose reikalavimuose numatyta, kad konteinerių aikštelės kolektyviniams (bendriems) konteineriams įrengiamos su kieta danga (pvz., asfaltu, grindiniu ar panašiai), priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti, esant reikalui – apsisukti. Taip pat aikštelės turi būti įrengtos ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Aikštelių įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą. Didžiojoje savivaldybės dalyje antžeminės konteinerių aikštelės jau įrengtos, o šiuo metu statybos darbai vykdomi Raseinių mieste.

Miestas – specifinė vieta, čia gausu antžeminių ir požeminių inžinerinių sistemų. Todėl parinkti vietą konteinerių aikštelės statybai nėra paprasta. Aikštelės vieta turi ne tik atitikti minėtus ir teisės aktais įtvirtintus kokybės reikalavimus, bet ir nepatekti į inžinerinių sistemų bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ar saugomų teritorijų apibrėžtas ribas. Dėl šių priežasčių duomenys apie planuojamų įrengti aikštelių išdėstymo vietas buvo pradėti viešinti jau nuo 2016 m. pradžios Savivaldybės internetinėje svetainėje (www.raseiniai.lt -> Ekologija -> Atliekų tvarkymas -> Atliekų konteineriai žemėlapyje), o informacija gyventojams apie projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ vykdymą periodiškai buvo teikiama tiek Savivaldybės internetinėje svetainėje (www.raseiniai.lt), tiek ir vietinėje spaudoje.

   Planuojamų įrengti arba atnaujinti aikštelių išdėstymo schemos 2019 m. birželio mėn., pradžioje buvo pateiktos derinti Savivaldybės seniūnijų atstovams. Po ilgų derinimo procedūrų, 2019 m. liepos 18 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos planuojamų įrengti konteinerių aikštelių vietos, o, atsižvelgiant į šį dokumentą, pradėtos tikslinti rengiamo techninio projekto schemos, kurios, esant būtinybei, atliktos inžinerinių sistemų topografinės nuotraukos rėmuose, dar gali būti patikslintos ir statybos darbų vykdymo metu.

   Savivaldybės administracija, pradėjusi konteinerių aikštelių statybą, susidūrė su rajono gyventojų paklausimais, pastebėjimais bei prašymais perkelti kai kurių aikštelių įrengimo vietą į kitą galimą teritoriją. Administracija geranoriškai, bet neprieštaraujant teisės aktams ir konteinerių aikštelių įrengimo nuostatoms, stengiasi atsižvelgti į gyventojų prašymus, tačiau jau minėti apribojimai ne visada leidžia aikštelės įrengimo vietą pakoreguoti taip, kad ji būtų priimtina visiems ja besinaudojantiems ir dar atitiktų reikalavimus. Konteinerių aikštelių statyba finansuojama ES investicijų fondo lėšomis, todėl kuriamai infrastruktūrai galioja griežti finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai.