Švietimo įstaigų vadovai aptarė ateities aktualijas

  2024 m. mokyklos atvers duris specialiųjų poreikių vaikams. Svarbu šiam žingsniui tinkamai pasiruošti. Švietimo, mokslo ir sporto ministras yra patvirtinęs įtraukiojo švietimo planą, kuris apima visuomenės edukavimo, nuomonės apie jį formavimo, pedagogų paruošimo, aplinkos pritaikymo aspektus.
   Lapkričio 10 d. vyko nuotolinis švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kurio pagrindinė tema – pasirengimas įgyvendinti įtraukiojo ugdymo nuostatas rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Pasitarime dalyvavo Gražina Šeibokienė, ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, kuri pristatė pagrindinių darbų ir veiklų kryptis ir uždavinius, rengiantis sudaryti sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir švietimo pagalbos reikmės.
   Įtraukiojo ugdymo tikslas – pašalinti fizines, emocines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą. Kiekvienas vaikas yra skirtingas. Įtraukusis ugdymas kreipia mūsų dėmesį į tai, kad negalime vaikų pritaikyti prie kažkokio standarto, o sukuriam sąlygas skleistis to asmens potencialui. Įtraukusis ugdymas, tai yra ugdymas, kuris pamato kiekvieną. Įtraukiojo ugdymo plane numatyta, kad kasmet, atsižvelgus į poreikį ir pasiūlą, bus steigiamos papildomos švietimo pagalbos specialistų pareigybės mokyklose ir pedagoginėse psichologinėse ar švietimo pagalbos tarnybose, kad kiekvienas mokinys gautų jam reikalingą pagalbą. Mokyklų administracijos darbuotojams, mokytojams numatomi praktiniai mokymai apie įtraukųjį ugdymą. Taip pat bus parengti metodinės medžiagos rinkiniai pagal atskiras specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupes: regos, klausos, raidos, elgesio, emocijų ir intelekto sutrikimų. Bus organizuoti mokymai mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų komandoms, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams. Tam, kad mokyklų vadovai, mokytojai, mokykloje dirbantys švietimo pagalbos specialistai sudėtingesniais atvejais galėtų greitai gauti specialistų konsultaciją, savivaldybėse veiks ir stacionarios, ir mobilios konsultacinės specialistų grupės.
   Pasitarimo darbotvarkės antrasis klausimas – egzaminai. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai Lina Stulgienė ir Jonas Tamošaitis pristatė atnaujintus brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos tvarkos aprašus, laukiančias naujoves. Brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių naujoves apžvelgė RŠPT direktorė Reda Kunickienė.
 
 
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė