Raseinių rajone duris atvers pirmieji grupinio gyvenimo namai

 Atsižvelgiant į vis didėjantį socialinių paslaugų poreikį, Lietuvoje pradėta aktyviai įgyvendinti institucinės globos pertvarkos reforma – kuriami grupinio gyvenimo namai, savarankiško gyvenimo namai, teikiamos apsaugoto būsto paslaugos, skirtos proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims. Grupinio gyvenimo namai – svarbi institucinės globos pertvarkos dalis, skatinanti asmenų su negalia integracijos procesą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdomos pertvarkos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į bendruomenę. 

    Humaniškas požiūris

   Negalią turinčių asmenų teisė gyventi savarankiškai ir būti įtrauktiems į visuomenę įtvirtinta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 19-ajame straipsnyje. Pamažu Lietuvoje vis stiprėja požiūris į neįgalų asmenį, kuriuo akcentuojamas asmens su negalia aktyvumas, matomumas atviroje bendruomenėje bei suprantama, kad neįgalumas tėra tik socialinių sąveikų procesas ir rezultatas.  Asmenys, turintys skirtingų formų negalią gali būti aktyvūs bendruomenės nariai, pajėgūs patys priimti sprendimus, gyventi savarankiškai ir užsiimti mėgstama veikla. Grupinio gyvenimo namai tokiam žmogui suteikia galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą, dalyvauti visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. 

    Su specialistų priežiūra ugdomi savarankiškumo įgūdžiai

   Grupinio gyvenimo namų gyventojai su specialistų pagalba ir priežiūra rūpinasi buitimi: atlieka namų ruošos darbus, gamina maistą, padeda vienas kitam, pagal poreikį užsiima daržininkyste, sodininkyste ir kitomis veiklomis. Tokiu būdu grupiniuose namuose gyvenantys žmonės gali įgyti ne tik tiesiogiai su buitimi susijusių įgūdžių, bet ir socialinių bei savarankiškumo įgūdžių. Svarbu paminėti, kad priešingai socialinės globos įstaigoms, grupinio gyvenimo namai orientuoti į apgyvendinimo paslaugų teikimą. Tai reiškia, kad gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje. Susipažinę su nauja aplinka ir gyvenamąja vieta, negalią turintys asmenys gali dalyvauti įvairiuose renginiuose, lankytis kultūros ir kitose įstaigose, įsitraukti į jiems įdomias veiklas. Siekiama, kad negalią turintys asmenys socializuotųsi visuomenėje, galėtų gyventi savo pasirinktą gyvenimą bendruomenėje, kaip ir bet kuris kitas Lietuvos pilietis.

   Raseinių rajono savivaldybėje numatyta steigti vienus grupinio gyvenimo namus, kuriuose gyvens iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų su negalia. Planuojama, kad grupinio gyvenimo namai bus įsteigti Raseinių seniūnijoje, Gabšių kaime, buvusio darželio patalpose. Pasak Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Loretos Laugalienės, renkantis gyvenamąją vietą buvo vertinami geriausiai negalią turinčių asmenų poreikius atitinkantys variantai. Atsižvelgta į tai, kad gyvenamasis būstas būtų patogus gyventi, erdvus, kompaktiškas, įsikūręs geografiškai ir strategiškai palankioje vietoje – arti miesto centro. „Džiugu, kad šiuo metu nenaudojamas pastatas bus atnaujintas ir įveiklintas vardan kilnaus tikslo“, –  kalbėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja.  Nors grupinio gyvenimo namų atidarymo data dar nėra tiksliai žinoma, vedėjos teigimu, tikėtina, kad jie bus įsteigti per dvejus metus.  Grupinio gyvenimo namuose gyvens iš Vilijampolės socialinės globos namų ir Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų perkelti negalią turintys asmenys.

   Šiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raseinių rajono savivaldybės administracijai pateikė informaciją, kad yra parengtas ir patvirtintas investicinis projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Kauno regione“. Projekte yra pateikta Kauno regiono socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtra – regione esančių socialinės globos namų pertvarka bei numatomos įgyvendinti priemonės socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai užtikrinti. Pagrindinė projektu sprendžiama problema – Kauno regione yra nesudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame.

   Raseinių rajono savivaldybės administracija ir Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“, įtraukto į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka:“ investicijos į infrastruktūrą“.