Publikacijoje „Gelbėtojui – klastingas smūgis“ paskelbtos informacijos patikslinimas

Š. m. birželio 28 d. laikraštyje „Naujas rytas“ (Nr. 25) žurnalistas Arūnas Dambrauskas publikacijoje „Gelbėtojui – klastingas smūgis“ paskelbė tikrovės neatitinkančią arba netikslią informaciją. Tokia išvada darytina po to, kai  publikacijoje paskelbtos informacijos aplinkybes atskleidė Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Robertas Sitavičius.

   A. Dambrausko publikacijoje klaidingai teigiama, kad „Šiluvos ugniagesių komandos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas A. Adomavičius nepakluso nurodymui skubiai įdarbinti mero A. Griciaus buvusį vairuotoją.“ Tiesa yra ta, kad vyresniojo ugniagesio gelbėtojo pareigas einantis asmuo neturi jokių įgaliojimų dėl darbuotojų įdarbinimo ar atleidimo, jis tik yra atsakingas už ugniagesių gelbėtojų komandos darbo drausmę, tvarką, gaisrinio automobilio techninę parengtį, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, darbo grafikų sudarymą ir vykdo kitas Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo pareigybės aprašyme įvardintas funkcijas.  Įstaigos personalo valdymo, priėmimo ar atleidimo klausimus sprendžia įstaigos vadovas – Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Robertas Sitavičius, todėl  publikacijoje ne kartą minimi teiginiai apie A. Adomavičiaus neva patirtą spaudimą dėl „mero vairuotojo“ įdarbinimo yra niekiniai, nes A. Adomavičius negali priimti jokių sprendimų įdarbinimo klausimais.

   Publikacijoje autorius A. Dambrauskas cituoja tikrovės neatitinkančius A. Adomavičiaus teiginius: „<…> mūsų įstaigoje nevyksta ataskaitiniai susirinkimai, kuriuose R. Sitavičius papasakotų, kaip naudojamos valdiškos lėšos, kaip planuojama gerinti darbo sąlygas. <…> joks susirinkimas taip ir neįvyko <…>.“

   Pasak Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Roberto Sitavičiaus, teisės aktai nereikalauja organizuoti ataskaitinius susirinkimus, tačiau nuo 2009 m. direktoriaus R. Sitavičiaus iniciatyva kasmet pirmąjį metų ketvirtį rengiami metiniai darbuotojų susirinkimai. Priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius turi metinių susirinkimų protokolus, kuriuose, be kita ko, dalyvavimą susirinkimuose savo parašais yra patvirtinęs ir Šiluvos ugniagesių komandos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas Alvidas Adomavičius, todėl akivaizdu, kad jo teiginiai apie „nevykstančius ataskaitinius susirinkimus“ yra melagingi.

   Publikacijos teiginiai „Aklai vykdyti nurodymų dėl mero vairuotojo įdarbinimo nepanorėjęs A. Adomavičius netrukus sulaukė nemalonumų. Pasak jo, prasidėjo spaudimas – įvairūs patikrinimai. Praėjusią savaitę A. Adomavičius buvo atleistas iš pareigų <…>“  taip pat prasilenkia su tiesa.  Publikacijoje nutylima, kad A. Adomavičius padarė rimtų darbo drausmės pažeidimų, nevykdė jo pareigybės aprašyme tiesiogiai jam deleguotų funkcijų. 2018 balandžio 5 d. 19.30 val. patikrinus Šiluvos ugniagesių komandoje budinčią pamainą, vyresnysis ugniagesys gelbėtojas Alvidas Adomavičius nerastas darbo vietoje, nors tuo metu jis turėjo budėti pagal patvirtintą budėjimo grafiką. Savo pasiaiškinime direktoriui jis teigė pasijutęs blogai ir, paprašęs kolegos jį pavaduoti, savavališkai išėjęs namo, nors tokiais atvejais būtina informuoti įstaigos direktorių, kviestis greitąją pagalbą, o šiuo atveju to padaryta nebuvo.  2018 m. balandžio 12 d. Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus įsakymu Alvidas Adomavičius gavo įspėjimą apie galimą atleidimą iš darbo, jei antrą kartą padarys tokį patį darbo drausmės pažeidimą. Š. m. birželio 1 d. ir 4 d. A. Adomavičiui buvo nusiųsti tarnybos direktoriaus raštai, raginantys laiku, pagal Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos darbo tvarkos taisykles, pateikti transporto priemonių eksploatavimo korteles, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kt. dokumentus, tačiau A. Adomavičius to nepaisė.

   Š. m. birželio 5 d. rašte tarnybos direktorius R. Sitavičius įvardijo Šiluvos ugniagesių budinčioje komandoje rastus trūkumus: nepildomas birželio mėnesio darbo apskaitos žiniaraštis, nepildyti gaisrinių žarnų pasai, nepateiktas gaisrinio automobilio techninio aptarnavimo žurnalas ir transporto priemonės knygelė, patikrinimo metu gaisrinis automobilis buvo nešvarus ir techniškai netvarkingas. R. Sitavičius pabrėžia, kad toks aplaidumas ir tiesioginių pareigų nevykdymas neleistinas, nes ugniagesio gelbėtojo darbas labai atsakingas, reikalaujantis greitos orientacijos ir operatyvių veiksmų, todėl darbuotojai privalo budėti pagal grafikus, o gaisriniai automobiliai privalo būti nuolatinės parengties, techniškai tvarkingi ir prižiūrimi, nes iškvietimas į nelaimės vietą gali būti gautas bet kurią akimirką.

   Vadovaudamasis teisės aktais ir atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo gautas raštiškas pasiaiškinimas dėl rastų trūkumų, bei įvertinęs padarytus darbo drausmės pažeidimus (leistino maksimalaus darbo laiko nesilaikymo per savaitę, sudarant 2018 m. liepos mėn. Šiluvos ugniagesių komandos budėjimo grafiką, birželio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio nepildymą, gaisrinių žarnų pasų nepildymą, gaisrinio automobilio techninio aptarnavimo žurnalo nepildymą bei techninės apžiūros neatlikimą), š. m. birželio 22 d. tarnybos direktorius pasirašė įsakymą dėl Alvido Adomavičiaus atleidimo, o jam susirgus darbo santykių pasibaigimo diena buvo nukelta iki jo laikinojo nedarbingumo pabaigos.

   Atkreiptinas dėmesys, kad autorius Arūnas Dambrauskas publikacijoje „Gelbėtojui – klastingas smūgis“ ne kartą neteisingai nurodo asmenų vardus, pvz., jis rašo „Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Ričardas Sitavičius“, kai tuo tarpu minėtosios tarnybos direktorius yra Robertas Sitavičius. Taip pat neteisingai paskelbtas naujojo ugniagesių komandos darbuotojo vardas – Arūnas Kuvikas, kai iš tiesų šios asmens vardas yra Albinas Kuvikas.  Toks daugkartinis asmenvardžių iškraipymas sudaro įspūdį, kad autorius A. Dambrauskas publikaciją rengė atsainiai ir paviršutiniškai, nesigilindamas į esamą situaciją ir pasikliaudamas galimai tik vieninteliu, šališku informacijos šaltiniu.

 

   P.S. Š. m. liepos 9 d. (pirmadienį) paskelbtos informacijos patikslinimas buvo nusiųstas laikraščio „Naujas rytas“ redakcijai, tačiau šios savaitės laikraščio numeryje patikslinimas nebuvo išspausdintas.

 

Raseinių rajono savivaldybės inf.