Naudinga informacija dėl bityno vietos ir bičių šeimų skaičiaus deklaravimo

Bitininkui pravartu žinoti, kad kiekvienais metais iš naujo bitynas (nurodant laikomų bičių šeimų skaičių ir vietą) turi būti registruojamas (deklaruojamas) Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų registre. Tokia informacija būtina:

a) svarstant galimybę išduoti leidimus ketinantiems auginti genetiškai modifikuotus augalus pagal Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų patvirtintas 2007 m. lapkričio 16 d. taisykles (pagal šių taisyklių 17 straipsnį genetiškai modifikuotų augalų pasėliai negali būti auginami ma-žesniu kaip 5 km spinduliu nuo bitynų). Jeigu bitynas nebus užregistruotas, tai jo nebus bitynų išdėstymo Lietuvos teritorijoje schemoje ir bus laikoma, kad jo nėra. Tada bitininkas negalės reikšti niekam pretenzijų.

b) siekiant gauti finansinę paramą pagal įvairias programas iš Europos Sąjungos atitinkamų fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

c) laiku gauti informaciją apie 2,5 km atstumu nuo bitynų vykdomus žydinčių augalų purškimus augalų apsaugos produktais pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisykles, patvirtintas 2016 m. balandžio 20 d. žemės ūkio mi-nistro įsakymu Nr. 3D-230. Apie žydinčių augalų purškimus augalų apsaugos produktais galima sužinoti ŽŪIKVC svetainės žemėlapiuose https:// www.vic.lt/.

Registravimo terminai:

Bitynų ir bičių šeimų skaičiaus registravimo ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registre terminai ir tvarka nurodyti atitinkamų paramos programų taisyklėse. Būtina jas atidžiai perskaityti ir vadovautis tik galiojančiomis redakcijomis. Bitininkams daug klausimų sukelia Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programa ir Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą programa. Kiekvieną aptarsime atskirai.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklėse parama skiriama bičių laikytojams, atsižvelgiant į jų laikomą bičių šeimų skaičių. Informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. NMA paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, pareiškėjo paramos paraiškoje 2018 m. nurodytą bičių šeimų skaičių NMA tikrino pagal 2017 m. spalio 31 deklaruotą bičių šeimų skaičių. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, NMA vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija. 
Bitininkystės metai – visose ES valstybėse dvylikos mėnesių laikotarpis nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d., per kurį įgyvendinama Bitininkystės programa. ES reglamentai galioja tiesiogiai visose ES šalyse.

Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėse nuoroda sutikrina paramos paraiškos duomenis su Ūkinių gyvūnų registro informacija (ar sutampa laikomų bičių šeimų skaičius, valdos kodas. Jei nesutampa paramos paraiškoje nurodytas ir Ūkinių gyvūnų registre paraiškos pateikimo dieną esamas laikomų bičių šeimų skaičius, parama bus skiriama už mažesnį bičių šeimų skaičių) reiškia, kad pavyzdžiui norinčiam 2018 m. gauti paramą už papildomą bičių maitinimą būtina deklaruoti bičių šeimų skaičių 2018 m. ir jis turi sutapti su bičių šeimų skaičiumi paraiškos pateikimo dieną. Informacija apie laikomą bičių šeimų skaičių gali būti deklaruota bet kurią 2018 m. dieną iki paramos paraiškos pateikimo.

Jeigu laikinai bitynas perkeliamas į kitą vietą, ar pakinta jame bičių šeimų skaičius, tai Ūkinių gyvūnų registre duomenys tikslinami.

Pateikti pavyzdžiai parodo, kad bityno ir jame laikomų bičių šeimų skaičiaus deklaravimui turi reikšmės:
• ES valstybėse įvesti bitininkystės metai, 
• Ūkinių gyvūnų registre kiekvienų metų pradžioje duomenų atnaujinimas, 
• bityne bičių šeimų skaičiaus pasikeitimas ir 
• bityno vietos pakeitimas. 
Jeigu kuris nors iš paminėtų veiksnių pasikeitė, tai būtina bityną ir jame esantį bičių šeimų skaičių paramos taisyklėse nustatyta tvarka deklaruoti iš naujo. Vadovaukitės tik galiojančiomis įvairių taisyklių redakcijomis.