Informacija apie numatomą priimti Tarybos sprendimą

Parengtas sprendimo projektas dėl naujo gatvės pavadinimo Raseinių mieste suteikimo.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL naujo gatvės pavadinimo raseinių mieste suteikimo
 
2018 m. vasario     d. Nr.
Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Raseinių miesto seniūnijos 2018 m. vasario 8 d. raštą Nr. 17-21 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

suteikti naują gatvės pavadinimą Raseinių mieste – Geišių g. pagal priedą.

              Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Detaliau susipažinti galite čia »»»

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė