Ar pradės darbą šiais metais susiformavusi naujoji valdančioji dauguma

Raseinių rajono savivaldybės Taryboje suformavus naują koaliciją, prasidėjo rimti konfliktai.

Naujoji dauguma norėjo pakeisti administracijos direktorių. Dabar naujoji Raseinių valdžia nori dar daugiau – gruodžio 29 d. vyks Raseinių rajono savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 13-asis posėdis, kuriame ketina atstatydinti ne tik administracijos direktorių, bet ir vicemerę. Kuri, kaip ir meras, yra darbietė.

Visiems gyventojams rūpi ar bus pradėti svarstyti miestui ir rajonui aktualus klausimai, bet tai gali atsakyti tik naujoji valdančioji dauguma. Kol kas jie tik matuojasi kėdes ir kuria sąmokslo teorijas. „Ponaičiai“ – gal pradėsite dirbti ir tesėti pažadus rinkėjams?

Š. m. gruodžio 29 d. 10.00 val. rajono Savivaldybės didžiojoje salėje II a. šaukiamas Raseinių rajono savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 13-asis posėdis. /Darbotvarkė/

TEIKIMAS

DĖL NEPASITIKĖJIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA GITANA RAŠIMIENE IR JOS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ

Teisiniai teikimo pagrindai

Mero pavaduotojo priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnis. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų savivaldybės tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų. To paties įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą yra savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms savivaldybės institucijoms (LR Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 9 punktas).

Analogiškas teisinis reguliavimas įtvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – Reglamentas), patvirtintame Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-134. Reglamento 22.2. punkte nustatyta, jog mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų Tarybos sprendimu, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, Taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip ½ visų Tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

Nurodytos materialinės teisės normos yra specialios ir nustato visus esminius mero pavaduotojo atleidimo iš pareigų prieš terminą būtinus elementus: kompetentingą šį klausimą spręsti instituciją – Tarybą (pabrėžtina, kad savivaldybės tarybos kompetencija svarstyti šį klausimą yra išimtinė, o tai reiškia, kad jokios kitos savivaldos institucijos ar šių institucijų struktūriniai padaliniai neturi teisės nulemti šio klausimo išsprendimo, t. y. kitų institucijų ar jų struktūrinių padalinių sprendimai šiuo klausimu teisės taikymo požiūriu nėra reikšmingi); mero pavaduotojo atleidimo iš pareigų prieš terminą procedūrą (šio klausimo sprendimo būdą – balsavimą – bei tokio balsavimo eigos ir rezultatų reikšmę).

Toks teisinis reguliavimas taip pat reiškia, jog iniciatyva pareikšti nepasitikėjimą mero pavaduotoju įstatymu suteikta ne mažiau kaip 1/3 visų savivaldybės tarybos narių grupei. Atsižvelgiant į šį teisinį reguliavimą, mes, žemiau pasirašę Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai, reiškiame nepasitikėjimą Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja G. Rašimiene ir raginame Raseinių rajono savivaldybės tarybos narius balsuoti už G. Rašimienės atleidimą iš užimamų pareigų prieš terminą.

Faktiniai teikimo pagrindai

Vietos savivaldos įstatyme nustatyta mero pavaduotojo priėmimo į pareigas ir atleidimo tvarka, be kita ko, leidžia teigti, jog tai, ar savivaldybės tarybos paskirtas mero pavaduotojas pareigas eis visą kadenciją, t.y. iki jį paskyrusios tarybos įgaliojimų laiko pabaigos, taip pat priklauso nuo to, ar mero pavaduotojas turės savivaldybės tarybos daugumos pasitikėjimą ar ne. Akivaizdu, jog mero pavaduotojas, praradęs savivaldybės tarybos daugumos pasitikėjimą, negali eiti pareigų.

Pasitikėjimo turinį sudaro tiek asmens dalykinės kompetencijos, tiek ir jo asmeninės savybės. Asmens dalykinę kompetenciją rodo jo žinios, sugebėjimai, požiūriai ir vertybės. Ar asmuo turi pakankamą dalykinę kompetenciją užimamoms pareigoms, sprendžiama pagal tai, ar asmuo geba analizuoti ir sisteminti, organizuoti ir planuoti, apdoroti informaciją, būti kritišku ir savikritišku, prisitaikyti prie naujų situacijų, mokytis ir kt. Asmeniu pasitikima ne tik dėl jo dalykinių kompetencijų, bet ir dėl jo asmeninių savybių – sąžiningumo, pareigingumo, pagarbos sau ir aplinkiniams, atsakingumo ir kitų bendražmogiškų savybių.

Nors Vietos savivaldos įstatymas ir kiti teisės aktai tiesiogiai nenustato kvalifikacinių reikalavimų mero pavaduotojui, taip pat nesieja šios pareigybės su konkrečių asmeninių savybių turėjimu, tačiau, mūsų nuomone, konstitucinis atsakingo valdymo principas, Raseinių rajono bendruomenės poreikiai ir interesai reikalauja, kad Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas ne tik turėtų bent minimalų kompetencijų meistriškumo lygį, bet ir turėtų atitinkamas asmenines savybes, kurių pagalba jis galėtų padėti merui ir tarybai siekti užsibrėžtų tikslų ir kartu įgyvendinti vietos bendruomenei duotus pažadus.

Mūsų nuomone, dabar pareigas einančios Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojos G. Rašimienės dalykinių kompetencijų lygis, jos asmeninės savybės nėra pakankami jos užimamoms pareigoms. Pirmiausia, dėl asmeninių savybių. Ne kartą teko sulaukti savivaldybės įstaigų darbuotojų skundų dėl netaktiško, neetiško mero pavaduotojos G. Rašimienės elgesio bendraujant su jais. Elgesio, kuris peržengia bet kokias elementarias savitarpio pagarbos ir teisės aktais apibrėžtos subordinacijos ribas. Mūsų įsitikinimu, mero pavaduotojas turėtų būti savivaldybės institucijas, įstaigas ir Raseinių bendruomenę vienijantis, o ne skaldantis asmuo. Deja, mero pavaduotoja G. Rašimienė savo pareigas suvokia kaip tikslą, o ne priemonę teisėtiems ir Raseinių rajono bendruomenės interesus atliepiantiems tikslams pasiekti.

Pagrįstų abejonių dėl Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojos G. Rašimienės veiksmų atitikties įstatymams kelia jos veiksmai, kai, naudojantis savivaldybės transportu, mero pavaduotoja G. Rašimienė savivaldybės įstaigoms, mokykloms išvežioja sveikinimo atvirutes, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas jos atvaizdui ir jos politinei reklamai. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, jog mero pavaduotoja G. Rašimienė prioritetą teikia asmeniniams interesams ir nepaiso įstatyme nustatytos pareigos atskirti viešuosius ir privačius interesus taip, kad net nekiltų abejonių dėl šių interesų supainiojimo. Tokie mero pavaduotojos G. Rašimienės veiksmai, mūsų nuomone, turi akivaizdžių piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymių.

Ne mažiau problemų kelia mero pavaduotojos G. Rašimienės veikla kitose jos kuruojamose srityse. Mūsų įsitikinimu, mero pavaduotojos G. Rašimienės veikla organizuojant pertvarką kultūros srityje tik destabilizavo visą kultūros srities darbą. Akivaizdūs G. Rašimienės dalykinės kompetencijos trūkumai lėmė, kad pertvarka kultūros srityje vykdoma chaotiškai, be jokių aiškių tikslų ir ateities vizijų.

Atsižvelgdami į šias faktines aplinkybes, vadovaudamiesi nurodytu teisiniu reguliavimu, Raseinių rajono savivaldybės tarybai siūlome pritarti nepasitikėjimui Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja G. Rašimiene ir balsavimu priimti sprendimą atleisti Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoją G. Rašimienę iš užimamų pareigų prieš terminą.

Teikimo iniciatoriai:

Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai:  Ona Babonienė, Andrius Bautronis, Linas Bielskis, Gediminas Kazys Galubauskas, Edgaras Juška, Diana Kaupaitienė, Česlovas Kenstavičius, Antanas Kilčauskas, Rosvaldas Kunickas, Saulius Matelis, Steponas Nacius, Aurelija Rimkienė, Matas Skamarakas, Sigitas Vaičius, Jonas Vazgys.