Vaikų ugdymas šeimoje

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtintu Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.
   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A1-589 patvirtino mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą:
 
2021-2022 m.
1. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas);
2. Raseinių r. Šiluvos gimnazija (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas);
3. Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas);
4. Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas);
5. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies bendrąsias programas).
   Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, turi pateikti patvirtintos mokyklos direktoriui prašymus ir dokumentus iki birželio 1 d.
   Mokyklos vadovui pateikiami šie dokumentai:
1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
2. užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimynas tėvams ir vaikui (1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1 klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
5. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Raseinių rajone informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el. p. valerija.jankauskiene@vaikoteises.lt, mob. tel. +37061089215).
6. Raseinių rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el. p. ieva.berstautaite@raseiniai.lt, tel. (8 428) 41 564).
   Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta ugdymo įstaiga sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.
   Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo įstaiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.
Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą galite rasti čia.
 
Švietimo ir sporto skyriaus informacija