Skelbiamas konkursas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Raseinių rajono savivaldybėje

 Informuojame, kad Raseinių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija skelbia konkursą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui 2019 m. Savivaldybėje paraiškoms teikti. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miške (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, siekdamas išvengti medžiojamų gyvūnų galimos žalos padarymo.

   Paraiškas teikti pagal Savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-336 patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 1 priedą pareiškėjams galima iki š. m. gruodžio 1 d. Galimos finansuoti medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui (žemės) sklypui prevencinės priemonės:

 • repelentų įsigijimas;
 • želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 • miškų aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 • medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;
 • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obelis) įsigijimas ir įveisimo darbai;
 • daugiamečių aukštaūgių augalų (pvz., zuikiakrūmis, topinambas (bulvinė saulėgrąža), kmynai, daugiametis pašarinis lubinas ir pan.) įsigijimas ir aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas ir suteikiančių jiems prieglobstį, įrengimo darbai;
 • specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
 • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 • miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 • laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbai;
 • neperspektyvių (likviduotinų) bebraviečių ardymo darbai;
 • vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) ir įrengimo darbai.

   Miško (žemės) sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, norintys gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms  priemonėms vykdyti, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą arba lydraštį;
 2. Paraišką dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projekto įgyvendinimo (Tvarkos aprašo 1 priedas);
 3. Miško (žemės) sklypo planą (schemą) su planuojamų įdiegti prevencinių priemonių pažymėjimu;
 4. Prevencinių priemonių įdiegimo sąmatą (Tvarkos aprašo 3 priedas);
 5. Planuojamų prevencinių priemonių diegimo prekių, paslaugų ar darbų komercinius pasiūlymus;
 6. Miško (žemės) sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;
 7. Kitus projekto įgyvendinimo būtinybę patvirtinančius dokumentus.

Paraiškoje be įprastų rekvizitų (pavadinimas, adresas, telefonas, parašas) turi būti nurodyta tokia informacija:

 • projekto pavadinimas, suma, reikalinga projektui įgyvendinti, projekto aktualumas;
 • medžioklės plotų vieneto pavadinimas, kur bus diegiamos prevencinės priemonės;
 • duomenys apie planuojamas vykdyti prevencines priemones (pavadinimas, apimtys, plotai, įgyvendinimo terminai, sąmata, miško (žemės) sklypo adresas/kadastrinis Nr., girininkijos pavadinimas).

   Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina ir lėšas jų įgyvendinimui skiria Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių vertinimo komisija.

   Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra miško (žemės) sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama negali būti skiriama medžiotojų būrelių (klubų) įgyvendinamų prevencinių priemonių kompensavimui.

   Paraiškos planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti teikiamos Savivaldybės administracijai adresu: V. Kudirkos g. 5, LT – 60150 Raseiniai.

   Papildoma informacija teikiama telefonu (8 428) 79 556 arba el. paštu tomas.andriulis@raseiniai.lt.

 

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė