Savivaldybės Tarybos dauguma nepasitiki administracijos direktoriumi (VIDEO)

 Vakar vyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 51-asis posėdis, į kurį susirinko 23 Tarybos nariai, tačiau 6 valandas užsitęsusio posėdžio pabaigoje jų beliko 19. Posėdžio metu buvo apsvarstyta 46 sprendimo projektų, išklausytos Etikos komisijos pirmininko, Savivaldybės įmonių vadovų, Tarybos narių, sekretoriato informacijos.

   Patvirtinus darbotvarkę buvo svarstoma Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita, kuri buvo pristatyta trijuose komitetuose: Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo ir Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komitetai ataskaitai nepritarė, o Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komitetas pritarė. Tarybos posėdžio metu politikai pateikė administracijos direktoriui Remigijui Ačui klausimų, domėjosi priežastimis, dėl kurių stringa projektų įgyvendinimas ir kt.

   Balsuodami Tarybos nariai administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai nepritarė: 10 balsavo UŽ, 13 SUSILAIKĖ.

   Antrasis svarstytas darbotvarkės klausimas – „Dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Remigijumi Aču slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“.

   Sprendimų projektai, susiję su R. Ačo atleidimu iš pareigų, buvo paruošti remiantis gautu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2018 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. KS-32 „Dėl Remigijaus Ačo“, kuriuo VTEK konstatavo, kad Raseinių rajono savivaldybės taryba svarstytų Remigijaus Ačo tarnybinės atsakomybės klausimą ir imtųsi priemonių, kad būtų tinkamai išspręsta interesų konflikto situacija.

   Patvirtinus slapto balsavimo biuletenio pavyzdį, vyko balsavimas ir suskaičiavus jo rezultatus Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Ona Babonienė paskelbė, kad Savivaldybės administracijos direktoriumi NEPASITIKI 14 Tarybos narių, 6 – PASITIKI, o 3 biuleteniai buvo rasti sugadinti ir laikomi negaliojančiais.

   Patvirtinus slapto balsavimo rezultatus priimtas sprendimas atleisti kaip praradus pasitikėjimą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių Remigijų Ačą iš pareigų nuo 2018 m. balandžio 30 d., nuo šios datos administracijos direktoriaus funkcijas pavesta atlikti administracijos direktoriaus pavaduotojui Dariui Ulickui, kol naujai paskirtas administracijos direktorius pradės eiti pareigas.

   Savivaldybės meras Algirdas Gricius administracijos direktoriui įteikė atminimo dovaną – Raseinių krašto simbolio lūšies statulėlę.

   Taryba pritarė rajono sveikatos priežiūros įstaigų 2017 m. finansinėms ir vadovų veiklos ataskaitoms, priėmė teigiamus sprendimus rajono švietimo klausimais, dėl Raseinių m., Žemaičių g. ir Aguonų g. rekonstravimo, Tarybos sprendimu 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo principai palikti tokie pat kaip ir pernai ir t. t.

   Antikorupcinės komisijos pirmininkas Jonas Vazgys pateikė jo vadovaujamos komisijos ataskaitą, kuriai politikai padiskutavę ir išsakę savo nuomones pritarė, PRIEŠ pasisakė Tarybos narys Steponas Nacius.

   Kai kuriems Tarybos nariams abejonių sukėlė sprendimo projektas „Dėl viešosios ir privačios partnerystės projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Raseinių rajone“ tikslingumo“.

   Tarybos nariai Gediminas Kazys Galubauskas, Rosvaldas Kunickas, Vidmantas Karabinas pasisakė PRIEŠ, nes Savivaldybė 20 metų kasmet privačiam partneriui turės mokėti po 680 tūkst. Eur, be to, per tiek metų gali pasikeisti technologijos ir pan.

   Meras Algirdas Gricius ir Tarybos narys Steponas Nacius išsakė nuomones, kad šiam projektui reikia pritarti: už apšvietimą mokama ir dabar, o įgyvendinat projektą būtų daugiau apšviesti ne tik miestai, bet visos gyvenvietės, kaimai. Balsuodama Taryba sprendimo projektui nepritarė: 9 balsavo UŽ, 10 – SUSILAIKĖ, 1 Tarybos narys buvo PRIEŠ.

   Pritarta projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje II etapas“, kuriuo Ariogalos mieste planuojama pastatyti 2 nuotekų siurblines, 1 nuotekų kėlyklą ir nutiesti 5500 m vandens tiekimo ir nuotekų tinklų su įvadais ir išvadais bei 163 gyventojams pastatyti naujus geriamojo vandens tiekimo tinklus, o 87 įrengti nuotekų surinkimo tinklus. Projekto įgyvendinimo teritorija Ariogalos miesto Vytauto g. ir Kalnų g. Be to, paaiškėjus, jog projektui yra galimybė pretenduoti į papildomas 139.020,34 Eur Europos Sąjungos lėšas. Planuojama projekto vertė – 700 000 Eur: ES fondo lėšos apie – 303 730,34 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 56,6 proc. – apie 396 269,66 Eur. Projekto rangos darbų vykdymas planuojamas 2019 m. Projektą užbaigti numatoma – 2021 m.

   Pritarta dviem partnerystės sutarties projektams. Raseinių rajono savivaldybės administracijos sudarys partnerystės sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl projekto „Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“, kurį įgyvendinant bus tvarkomos miestelio viešosios erdvės, dalis pastato-klubo patalpų, taip pat rekonstruojami ir įrengiami nauji pėsčiųjų takai ir šaligatviai.

   Kitą partnerystės sutartį Savivaldybė sudarys su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl projekto „Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)“ veiklos „Raseinių miesto Vilniaus gatvės rekonstravimas“ įgyvendinimo. Partnerystės sutarties tikslas – sujungti savo pastangas, finansinius išteklius, turtą, darbą ir žinias siekiant veikti bendrai, nesteigiant naujojo juridinio asmens, turint tikslą įgyvendinti bendrą projekto veiklą – rekonstruoti Raseinių miesto Vilniaus g.

   Pritarta sprendimo projektui, kuriuo Raseinių rajono savivaldybė ir asociacija Lietuvos laisvės kovos sąjūdis sudarys bendradarbiavimo sutartį įgyvendinant (pastatant) ir vėliau prižiūrint Lietuvos partizanų memorialą Raseinių r. sav. Kryžkalnio k.

   Diskusijų kilo dėl Valstybės atkūrimo 100-mečio parko Raseinių mieste, prie V. Grybo g., įkūrimo. Šio sprendimo projekto įtraukimą į darbotvarkę iniciavo Tarybos narys Romaldas Zubiela, tačiau pats posėdžio antroje dalyje nedalyvavo.

   Tarybos nariai Steponas Nacius ir Vidmantas Karabinas pasisakė PRIEŠ parko įkūrimą, nes jis pradėtas rengti privačia iniciatyva, tačiau jo priežiūrai ir vystymui siūloma numatyti lėšų Strateginiame veiklos plane. Edgaras Juška pasisakė UŽ ir pastebėjo, kad visa, kas susiję su R. Aču, bandoma vertinti neigiamai.

   Meras priminė, kad šio parko įkūrimas Tarybos sprendimu yra įtrauktas į Valstybės atkūrimo šimtmečio programos priemonių planą, kur tam tikslui numatyta 1000 Eur, todėl parką reikia įteisinti ir projektui pritarti, išimant punktą dėl lėšų numatymo Strateginiame veiklos plane. Tokiai alternatyviai Tarybos nariai pritarė vienbalsiai.

   Posėdžio pabaigoje informaciją apie 2018-2020 m. strateginius veiklos planui pateikė Savivaldybės įmonės: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“, UAB „Raseinių autobusų parkas“, SĮ „Raseinių butų ūkis“.

   Tarybos narė Ona Babonienė pasidžiaugė gražia iniciatyva Valstybės atkūrimo šimtmečio proga pasveikinti visus šiemet rajone gimusius kūdikius, tačiau ji siūlė vaikučius apdovanoti vertingesnėmis, apie 100 Eur vertės dovanėlėmis. Tarybos nariai sutarė, kad į O. Babonienės pasiūlymą reikia atsižvelgti.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė