Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys M. Tamaliūnas į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Mingaudas Tamaliūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, kad M. Tamaliūnas pernai lapkritį dalyvavo savivaldybės tarybos komiteto ir tarybos posėdžiuose, sprendžiant su VšĮ Raseinių ligonine susijusius klausimus, nors joje dirba valstybės politiko sutuoktinė.

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtieji klausimai nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su M. Tamaliūno sutuoktine. Minėtajame savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje buvo svarstytas sprendimo projektas dėl savivaldybės turto bei ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių ligoninei. Vienas iš šių klausimų kitą dieną nagrinėtas ir savivaldybės tarybos posėdyje.

VTEK vertinimu, vien aplinkybės, kad šie klausimai susiję su M. Tamaliūno sutuoktinės darboviete, tiesioginiam interesų konfliktui konstatuoti nepakanka. Šiuo atveju būtina nustatyti papildomų aplinkybių, akivaizdžiai pagrindžiančių valstybės politiko ir jam artimo asmens asmeninį suinteresuotumą bei tiesioginį priimtų sprendimų ryšį su ligoninėje dirbančia sutuoktine.

VTEK nustatė, kad valstybės politiko sutuoktinės einamos pareigos nesusijusios su ligoninei priklausančio turto priežiūra ar saugojimu, o minėtaisiais sprendimais nebuvo keičiamos jos darbo sąlygos, vieta, naudojama įranga. M.Tamaliūno sutuoktinės pareigos ligoninėje taip pat nesusijusios su minėtųjų tarybos sprendimų taikymu, administravimu, įgyvendinimu, kontrole ar priežiūra, ji nėra viena iš ligoninės administracijos vadovų, jai priskirtos funkcijos nesusijusios su ligoninės įsigyto ar atitinkamais pagrindais valdomo turto priežiūra. Be to, nagrinėtais savivaldybės tarybos sprendimais ligoninei neperduotos naujos patalpos ar įranga, visu juose nurodytu turtu ligoninė jau disponavo dar iki savivaldybės tarybai priimant minėtuosius sprendimus.

Atsižvelgiant į tai, VTEK vertina, kad priimti sprendimai nelaikytini tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusiais su ligoninėje dirbančia M. Tamaliūno sutuoktine.

– Tirti Alytaus miesto savivaldybės mero N. Cesiulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų kontroliuoti, kaip laikomasi šio teisės akto.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai meras galbūt skyrė pinigines išmokas savo patarėjui, kuris dėl VPIDĮ pažeidimo patekus į interesų konfliktą negalėjo jų tam tikrą laiką gauti.

VPIDĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 – Tirti Pagėgių savivaldybės tarybos narių A. Bušniausko ir G. Jankauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių Arūno Bušniausko ir Gražinos Jankauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai tarybos nariai pernai rugpjūtį nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą „Dėl nepritarimo vėjo elektrinių parkų įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo programai“. Esą, A. Bušniausko sutuoktinė pirmininkauja Natkiškių kaimo bendruomenei, o G. Jankauskienė yra kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ pirmininkė. Vėjo elektrinių parkų įrengimas numatytas atitinkamai ir savivaldybės Natkiškių seniūnijoje bei Pagėgių rajono Lumpėnų seniūnijoje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

– Tirti Druskininkų savivaldybės tarybos nario L. Urmanavičiaaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos nario Lino Urmanavičiaaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai rugpjūtį L. Urmanavičius, pretenduodamas į „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimą, dalyvavo savivaldybės tarybos jungtiniame komitetų posėdyje svarstant klausimą dėl pretendentų į šį apdovanojimą teikimo ir balsavo prieš kitas kandidatūras.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 VTEK informacija