Pradedamas 2018–2019 m. šildymo sezonas

 

Vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, LR Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 dalimis, LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 ir 62 punktais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2018 m. spalio 4 d. pradedamas šildymas mokymo ir ugdymo, gydymo, kultūros, socialinės rūpybos ir kitoms biudžetinėms įstaigoms. Kitiems šilumos vartotojams – nuo šių metų spalio 5 dienos.

Įstaigų vadovams pavesta individualiai spręsti apie šildymo būtinybę, nepažeidžiant ir neviršijant nustatytų higienos normų, ir teisės aktų nustatyta tvarka informuoti šilumos tiekėją.

Įsakymo vykdymo kontrolė yra pavesta Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui.

Šis įsakymas LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).