Po reorganizacijos UAB „Raseinių butų ūkis“ prijungta prie UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

 2020 m. lapkričio 17 d. iš Juridinių asmenų registro po reorganizacijos yra išregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių butų ūkis“ (toliau – Reorganizuojama bendrovė) ir prijungta prie uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių komunalinės paslaugos“ (toliau – Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė).

   Vadovaujantis reorganizavimo sąlygų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-312, 8 punktu:

  • Visas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, įskaitant Reorganizuojamos bendrovės teises ir pareigas pagal sandorius, pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei ir yra įtraukiama į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu, papildomai nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo – perdavimo aktų, išskyrus priėmimo – perdavimo aktą dėl Reorganizuojamos bendrovės nekilnojamojo turto perdavimo.
  • Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei pereina teisė valdyti, naudoti ir disponuoti Reorganizuojamos bendrovės banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos ir pinigai pervedami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės sąskaitas.
  • Teisių į įstatymų nustatyta tvarka registruotiną Reorganizuojamos bendrovės turtą, taip pat Reorganizuojamos bendrovės pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinų pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotiną turtą apribojimai, pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei nuo šių teisių apribojimų ir/arba pareigų įregistravimo/perregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka, jei to reikalauja imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
  • Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perima visą Reorganizuojamos bendrovės turtą, teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, Reorganizuojamos bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už Reorganizuojamos bendrovės veiklą iki šios bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.
  • Visas kitas, aukščiau nepaminėtas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, kuris paaiškėtų po Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, laikomi perėjusiais Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei šiose sąlygose nustatyta tvarka.
  • Reorganizuojama bendrovė, sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą bei teisių ir/ar pareigų perdavimą Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei pagal šias Reorganizavimo sąlygas.
  • Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perims visas teises ir pareigas pagal visas sutartis, bei užtikrins Projektų veiklų tęstinumą, jų rodiklių pasiekimą, Projektų metu įgyto/sukurto turto tinkamą naudojimą bei kitų sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą.
  • Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perimtus sandorius vykdo juose numatytomis sąlygomis.