Paskirstytas finansavimas 2020 m. Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų įgyvendinimui

Gegužės 28 dieną Raseinių rajono savivaldybėje buvo vertinamos Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkursui pateiktos paraiškos. Iš viso buvo gautos 5 paraiškos, iš kurių 1 neatitiko konkurso nuostatuose numatytų reikalavimų. Pateiktas paraiškas nuosekliai ir kruopščiai vertino Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (Nr. A1-505) sudaryta komisija, kurios pirmininku paskirtas Kęstutis Užemeckas. Komisijos nariai: Dominykas Mockus, Simona Morkutė, Judita Radavičienė, Matas Skamarakas ir Vaida Tunaitienė.

   Komisija vertindama projektus labiausiai atkreipė dėmesį į jaunimui organizuojamų veiklų kokybę, projekto principų pagrindimą veiklomis, į veiklas įtraukiamo mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičių bei veiklų mobilumą. Prioritetas buvo teikiamas projektams ir pareiškėjams, kurie reguliariai teikia paslaugas jauniems žmonėms pagal atviro darbo su jaunimu principus, planuoja įgyvendinti veiklas, kurios yra pagrįstos jaunimo poreikiais, sudaro sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą bei numato teikiamų paslaugų jaunimui kokybės gerinimą.

   Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų įgyvendinimui 2020 metais iš viso skirta 13 140 Eur. Finansavimas skirtas šiems projektams: Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos projektui  – „Atvirojo darbo su jaunimu plėtra Raseinių rajone“, VšĮ Ariogalos tėkmė projektui – „Žengiame kartu su jaunimu“, VšĮ Raseinių  neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro projektui  – meninė instaliacija „Raseiniai – jaunuolio akimis“ ir kaimų bendruomenės „Steponkaimis“ projektui  – „Atvira jaunimo erdvė Steponkaimyje“. Projektus įgyvendinančios institucijos turi skirti ne mažiau kaip 85 proc. gauto finansavimo jaunimo veikloms ir užimtumui įgyvendinti, o tik iki 15 proc. administravimo išlaidoms padengti.

    Konkurso tikslas – finansuoti atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atviras darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Rsaeinių rajono savivaldybė