Nuaidėjo šeštasis kalėdinis konkursas „Kalėdiniai Raseiniai“

Jau šeštą kartą raseiniškius džiugino konkursas „Kalėdiniai Raseiniai“, kurį organizavo Airi­nas Jermolajevas. Kaip pavyko konkursas, kalbamės su organi­zatoriumi Airinu.

– Jau šeštus metus organi­zuojate konkursą, skatinantį puošti savo namus, sodybas, įstaigas. Gal pastebėjote, ko­kią įtaką tai turi Raseiniams kuriant kalėdinę ir naujameti­nę nuotaiką?

– Malonu, kad kai kuriems rasei­niškiams dalyvauti šiame konkur­se tapo tradicija. Šeštasis – tai jau nemažas įdarbis, sukuriantis kon­kurso žinomumą. Galbūt konkur­sas didelės įtakos kuriant kalėdinę ir naujametinę nuotaiką ir neturi, bet tiems, kurie dalyvauja, ma­nau, yra smagu parodyti, kaip papuošė namus, biurą. Kiti daly­viai įamžina papuoštas miestelių erdves. Džiugu, kad žmonės pa­rodo savo išradingumą.

– Kuo ypatingas buvo šių metų konkursas?

– Man kiekvienas konkursas ypa­tingas, bet pastarasis – rekordinis. Gal raseiniškių aktyvumas sieja­si su tuo, kad tai buvo šimtmečio Kalėdos? Sulaukėme 186 dar­bų, juos pateikė per šimtas daly­vių. Pernai 68 dalyviai konkur­sui pateikė 155 darbus. Pastarojo konkurso dalyvių amžius – nuo 5-erių metukų iki senjorų. Džiu­gu, kad šiemet buvo aktyvesnis jaunimas. Nuoširdžiai džiaugiuo­si, kad išaugo dalyvių skaičius. Visada konkursui prasidėjus la­bai jaudinuosi, ar raseiniškiai ja­me dalyvaus. Kai pradeda siųs­ti savo darbus, nerimas dingsta. Tada viskas vyksta tarsi savaime.

– Paminėjote, kad 2018 me­tų konkurse dalyvavo daugiau nei paprastai jaunų žmonių. Gal tai praturtino ir miesto pa­puošimą naujomis idėjomis ir sprendimais?

– Taip, jaunimo dalyvavo daugiau negu ankstesniais metais. Jaunų žmonių nuotraukose užfiksuotos naujos nematytos idėjos, išryškė­ja nuotrauką pateikusio žmogaus kūrybingumas, išradingumas. Raseiniai turi labai daug išradin­gų žmonių. Džiaugiuosi, kad ga­na daug jų dalyvavo ir mano or­ganizuotame konkurse.

– Šis konkursas yra ir tam tikras lakmuso popierėlis, ro­dantis raseiniškių aktyvumą. Kokį jaunimo aktyvumą rodo organizuojamas konkursas? Kas jaunimą motyvuoja akty­vesnei veiklai?

– Bėgant metams matau, kad kon­kurse dalyvauja vis aktyvesni ka­lėdinės nuotaikos pagauti žmonės. Aš ir pats pasiduodu tai nuotaikai. Namus jau prieš gruodžio 1-ąją papuošiu. Per visą adventą pas mane kvepia Kalėdomis. Mūsų miesto jaunimas tikrai labai akty­vus ir išradingas. Džiaugiuosi, kad tarp įvairių konkursų, akcijų, žai­dimų, kurie tuo laikotarpiu vyks­ta mieste, jie randa laiko ir mano organizuojamam konkursui. Ma­nau, jaunų žmonių motyvacija prasideda, kai jie sulaukia dėme­sio. Visada stengiuosi neužmirš­ti nė vieno dalyvio. Tai prieš šeše­rius metus paskatino mane skelbti visus atsiųstus darbus, kad visi, kam įdomu, juos pamatytų, pa­komentuotų ar padiskutuotų. Juk tai, kad nuotrauką pamatys drau­gai, artimieji, taip pat yra didelis motyvavimas.

– Paminėjai, kad konkur­sas turi ir savo nuolatinius da­lyvius?

– Tikrai turi. Yra dalyvių, kurie nuotraukas konkursui atsiun­čia beveik kiekvienais metais. Tai Angelė Šarkienė, Raseinių lopšeliai-darželiai „Saulutė“ ir „Liepaitė“, Emilijus Milašaus­kas, „Mados studija“, Kaulakių biblioteka, Benas Deikus. Dėko­ju jiems už aktyvų dalyvavimą, džiaugiuosi, kad jie kasmet vis išradingiau ir gražiau nustebina.

– Kokių autorių darbai su­laukė didžiausio pripažinimo?

– Visi atsiųsti darbai gražūs, įdo­mūs, išradingi ir kupini kalėdinio džiaugsmo. Bet, kaip ir kiekvie­name konkurse, yra išrenkami patys pačiausi. Šiemet konkurso vertinimo komisiją sudarė kon­kurso rėmėjas Seimo vicepirmi­ninkas Arvydas Nekrošius, kon­kurso globėja Raseinių parapijos šeimos centro vadovė Irena Dam­brauskaitė, fotografė, reklamos įmonės vadovė Indrė Valaitytė ir naujienų portalo raseiniunau­jienos.lt redaktorė Aušra Etnerie­nė. Pirmą nugalėtoją išrenka ra­seiniškiai, daugiausia „patinka“ (265) surinko Kornelijos Pikčiū­tės atsiųsta nuotrauka. Konkurso „Kalėdiniai Raseiniai 2018“ lau­reatai: A.Šarkienė, Diana Reklai­tienė, UAB „Projektas Karma“, B.Deikus ir Dai­va Domarkienė.

Seimo vicepirmininko A.Nekrošiaus padėkomis ir rėmėjų įsteig­tomis atminimo dovanėlėmis bus apdovanoti lopšelio-darželio „Sau­lutė“ grupės „Žirniukai“, „Žio­geliai“, „Ežiukai“, „Vabaliukai“, „Saulutė“, „Pabiručiai“, „Lietaus lašeliai“, „Bitutės“, „Kregždutės“ ir „Boružėlės“, lopšelio-darželio „Lie­paitė“ grupės „Pelėdžiukai“ ir „Bo­ružėlės“, Kaulakių biblioteka, Vida Mačiulskienė, Viktoro Petkaus pa­grindinės mokyklos 1 c ir 1 a kla­sės, Raseinių meno mokykla bei Ligita Bakšienė.

– Svarbi konkurso organiza­vimo dalis – rasti rėmėjų. Kaip tradicija tapęs konkursas ski­nasi kelią į rėmėjų palaikymą?

– Kadangi konkursas tradicinis, rėmėjų ieškoti šiek tiek lengviau. Tada yra didesnis pasitikėjimas. Nuoširdžiai dėkoju rėmėjams, be kurių negalėtume pradžiuginti konkurso prizininkų. Dėkoju il­gamečiam konkurso rėmėjui Sei­mo vicepirmininkui A.Nekrošiui, UAB „Izora“ ir jos generaliniam direktoriui Edmundui Čėsnai, ekologiškų prekių krautuvėlei „Tėja“, Reginos Ašmontienės knygynui ir jo savininkei, UAB „Progmera“, Šeimos grožio salo­nui ir jo savininkei Loretai Petrai­tienei, Raseinių parapijos Šeimos centrui ir jo vadovei, konkurso globėjai I.Dambrauskaitei.

Konkursui svarbūs ištikimi in­formaciniai partneriai. Nuošir­džiai dėkoju už konkurso vieši­nimą vietinteliam ir geriausiam savaitraščiui „Alio, Raseiniai“ ir visai redakcijai, naujienų porta­lams raseiniaitv.lt, manokraštas.lt, ra­seiniunaujienos.lt, regionunaujienos.lt, žemaitijosgidas.lt, kraštietis.lt, mano­kraštas.lt, renginiairaseiniuose.lt ir, ži­noma, tų portalų redaktoriams.

Visiems dalyviams dėkoju už atsiųstus darbus, už kūrybą ir sumanymus. Labai lauksiu da­lyvaujant gruodžio mėnesį vyk­siančiame konkurse „Kalėdiniai Raseiniai 2019“.

Visus laureatus ir prizininkus jiems patogiu laiku kviečiame at­vykti į Raseinių parapijos namus nuo sausio 21 d. – bus įteiktos pa­dėkos ir atminimo dovanėlės.

Kalbino Genovaitė Paulikaitė