Naujasis Mediacijos įstatymas nuo 2019 m. sausio 1 dienos

 2019 metai svarbūs mediacijos plėtrai Lietuvoje. Nuo sausio 1 d. pradėtas taikyti naujasis Mediacijos įstatymas ir su mediacija susijusių teisės aktų pakeitimai. Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija – civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Didžiausi pokyčiai yra susiję su galimybėmis tapti mediatoriumi ir vykdyti mediacijos procesus. Mediacijos paslaugas gali teikti tik mediatorius, įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Tai galioja tiek privačiai (neteisminei), tiek ir teisminei mediacijai. Teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, sąrašą tvarko Nacionalinė teismų administracija.

Ginčo šalių prašymu arba kreipiantis kitiems subjektams (pavyzdžiui, teismui teisminės mediacijos atveju), mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parinks ir skirs Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Parenkant mediatorių, bus vadovaujamasi objektyvumo ir nešališkumo principais, atsižvelgiama į mediatorių užimtumą, specializaciją, galimą interesų konfliktą, mediatorių darbo krūvio paskirstymą ir kt. Teisėjas, nagrinėdamas civilinę bylą, šalių sutikimu gali nuspręsti pats vykdyti teisminę mediaciją, jei jis yra mediatorius arba pranešti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai apie tai, kad reikia parinkti mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo.

Kai mediatorių teisminei mediacijai vykdyti iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parinks ir skirs Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, nemokamos mediacijos paslaugos, už kurias apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, galės būti teikiamos iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nebus nepasiektas, ginčo šalys galės toliau savanoriškai tęsti teisminę mediaciją savo lėšomis.

Svarbus pakeitimas yra susijęs su privalomąja mediacija, kuri bus pradėta taikyti jau 2020 metais. Nuo 2020 m. sausio 1 d. privalomoji mediacija bus taikoma sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus ginčo teisena civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė