„Melsk už mus, nusidėjėlius…“

Viename paskutiniųjų rajono Tarybos posėdžių meras Algirdas Gricius garsiai pasvarstė: jei ir toliau tokiais tempais išrinktieji rajono politikai pažeidinės įstatymus, greitai nebeliks įstatymams neprasižengusių Tarybos narių. Ir tai yra labai liūdna, nes būtent Tarybos nariai turėtų būti pavyzdžiu kitiems, tuo tarpu jie jau „tuntais“ keliauja į etikos komisijas (tiek vietinės reikšmės, tiek valstybinę) ir grįžta iš ten su malda „Melsk už mus, nusidėjėlius…“ lūpose. Vien per gruodį kone pusė tarybos „iškrito“ it po ūmios gripo epidemijos.

Suklupo ant kapų

Pirmasis gruodžio mėnesio nusidėjėlių būrelis suklupo ant vokiečių kapų, kai birželio 29 dieną dalyvavo priimant sprendimą „Dėl pritarimo prižiūrėti Raseinių evangelikų liuteronų senąsias kapines ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapus“. Tuo Tarybos sprendimu Raseinių miesto seniūnija buvo įgaliota sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“, kurioje būtų numatyta, kokias priežiūros funkcijas atliks asociacija. Nors kalba sukosi apie neatlygintinus „Rasų“ darbus mirusiųjų labui, tačiau rašytiniame tekste jau nebėra nurodoma, kad „Rasai“ kapinių ir kapų komplekso priežiūros darbus atliks neatlygintinai ir t. t.

Kilus rimtoms abejonėms dėl tokio Raseinių krašto ateities sąjūdžio „prastumto“ sprendimo teisėtumo, jį stūmusieji buvo apskųsti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri gruodžio 6 dieną pripažino, kad rajono Tarybos nariai Edgaras Juška, Aurelija Rimkienė, Česlovas Kenstavičius, Ričardas Bartkus ir Romaldas Zubiela (jie visi yra „Rasų“ sąjūdžio nariai), dalyvaudami Taryboje priimant sprendimą, tiesiogiai susijusį su „Rasai“ asociacija, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas. Be to, A.Rimkienė, Č.Kenstavičius ir R.Bartkus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie narystę ir pareigas Raseinių krašto ateities sąjūdyje „Rasai“ ir tuo pažeidė šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas.

Taigi, vienu ypu įstatymui nusikalto penktadalis visos Tarybos.

Už tų pačių kapelių suklupo ir Savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Ačas. Jo atžvilgiu VTEK tyrimą pradėjo rugsėjo 20 dieną, kai gavo duomenų, kad R.Ačas minėtame birželio mėnesio savivaldybės Tarybos posėdyje pristatė sprendimo projektą, kuriuo Raseinių miesto seniūnija būtų įgaliota sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“, o minėtoji sutartis numatytų, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas atliks minėtoji asociacija, kuriai R.Ačas priklausė.

Pasiklydo tarp veiklų?

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertino ir Tarybos narį Valdemarą Jaciką.  Jis buvo apskųstas už tai, kad galimai yra susipainiojęs viešųjų ir privačių interesų derinime. Dokumente dėl Valdemaro Jaciko elgesio vertinimo rašoma: „Sprendime nustatyta, V. Jacikas yra UAB „Agroservisas LT“ akcininkas. Šios įmonės akcijas turi jo žmona ir sūnūs. Taip pat nustatyta, kad UAB Agroservisas LT“ yra UAB „Lokio letena“ akcininkas, o UAB „Agroservisas LT“ ir UAB „Lokio letena“ yra UAB „Helanas“ akcininkai“. Iki kreipimosi į VTEK (rugsėjo 21 d.) dėl V. Jaciko elgesio, Tarybos narys nebuvo nurodęs savo ir šeimos narių ryšio su anksčiau minėtomis bendrovėmis. Taip pat nustatyta, kad V. Jaciko sūnus Vaidotas Jacikas yra UAB „Namo rūbas“ savininkas, o ši įmonė dalyvauja Raseinių rajono savivaldybės administracijos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Taip pat pirkimuose dalyvauja ir UAB „Helanas“…

Su „Helanu“ susijęs ir gruodžio 6 dieną  pradėtas tyrimas dėl Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Danutės Banienės elgesio. VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.  VTEK jau įvertino aplinkybes, susijusias su D.Banienės dalyvavimu organizuojant viešuosius mažos vertės darbų pirkimo konkursus, kurių dalyvis buvo ir UAB „Helanas“ ir sausio 10 d. pripažino, kad „Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Banienė, dalyvaudama organizuojant ir vykdant viešuosius mažos vertės darbų pirkimo konkursus, kuriuose dalyvavo ir laimėjo UAB „Helanas“, kurioje dirba jos sutuoktinis, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.“

Į VTEK – bendruomenininkai

VTEK akiratin pateko ir keturi Tarybos nariai, kurie yra ir kaimų bendruomenių pirmininkai. Linas Bielskis, Diana Kaupaitienė, Antanas Kilčauskas ir Jonas Vazgys VTEK buvo apskųsti dėl to, kad jie, patys būdami bendruomenių pirmininkai, dalyvavo Tarybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šis jų priimtas dokumentas vėliau leido jiems patiems skirstyti pinigus kaimų bendruomenėms. Tačiau VTEK, konstatavo, kad šis Tarybos sprendimas yra tik procedūrinis bendro pobūdžio dokumentas ir konkrečiai bendruomenei įtakos neturi. Bet… VTEK konstatavo, kad „A. Kilčauskas, laiku nedeklaravęs narystės VO „Norgėlų kaimo bendruomenė“ veikloje, pažeidė įstatymo 6 str. 1 d. 4 punkto nuostatas. (…) Taip pat VTEK atkreipia dėmesį, kad Sprendimo „Dėl Antano Kilčausko“ konstatuojamąją dalį Etikos komisija papildytų nustatydama, kad A.Kilčauskas pažeidė ne tik 6 str. 1 d. 4 punkto, bet ir 7 str. 1 d. nuostatus“. Tarybos Etikos komisijos pirmininkas Matas Skamarakas sakė, prašomu punktu pažeidimą papildęs.

Pavėluota atgaila

Pradžią pažeidimams šioje kadencijoje davė Tarybos nariai Andrius Bautronis ir Petras Vežbavičius.

Dar 2016 m. balandyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad Tarybos narys Andrius Bautronis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kai nenusišalino Savivaldybės taryboje rengiant bei svarstant su Raseinių rajono kultūros centru, kuriame jis pats dirba, susijusius klausimus. Politikas taip pat nenurodė informacijos apie šiame centre einamas pareigas savo privačių interesų deklaracijoje įstatymo numatyta tvarka ir terminais. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2015 metų rugsėjį politikas dalyvavo Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto bei Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant sprendimo projektą, kuriuo siūlyta nustatyti Raseinių rajono kultūros centro etatų normatyvus. A. Bautronis aktyviai dalyvavo svarstymuose, diskusijose, išsakė savo nuomonę ir nepritarimą pateiktam projektui, o nusišalino tik prieš balsavimus. Nusišalinęs iš posėdžių salės neišėjo, komentavo balsavimo rezultatus. Tyrimo metu buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad A. Bautronis Raseinių rajono kultūros centro direktorės (savo darbo vadovės) prašymu parengė sprendimo projektą, kuriuo siūlė kultūros centro etatų normatyvus nustatantį sprendimą panaikinti, nors Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas vienareikšmiškai įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis nusišalinti nuo interesų konfliktą galinčių sukelti klausimų rengimo, svarstymo bei sprendimų priėmimo procedūrų, o taip pat draudžia kitaip paveikti tokius sprendimus. VTEK nuomone, politikas, rengdamas bei svarstydamas su jo darboviete  susijusius klausimus, negalėjo išlikti objektyvus ir nešališkas.

 VTEK nepraslydo pro akis ir tai, kad A. Bautronis nagrinėjamu atveju jam interesų konfliktą sukėlusias pareigas Raseinių rajono kultūros centre privačių interesų deklaracijoje nurodė tik VTEK atliekamo tyrimo metu, nors tą padaryti turėjo tuomet, kai teikė deklaraciją patį pirmąjį kartą – jį išrinkus į Savivaldybės tarybą.

Petras Vežbavičius irgi nusižengė. Tai paaiškėjo, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patikrino savivaldybių tarybų nariais tapusiųjų deklaracijas ir priėjo išvadą, kad Tarybos narys Petras atskleisti privačių interesų neskubėjo. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyta, kad valstybės politikai (kaip ir visi kiti valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys) privalo per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo ar paskyrimo į pareigas dienos elektroninėmis priemonėmis pateikti VTEK savo privačių interesų deklaraciją. Joje reikia nurodyti savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes, ryšius su kitais juridiniais asmenimis, per pastaruosius vienerius metus gautas dovanas (jei jų vertė viršija 150 Eur) ir sudarytus sandorius (jei jų vertė viršija 3000 Eur), taip pat interesų konfliktą galinčius kelti fizinius asmenis ar kitus duomenis. Petras Vežbavičius tai padaryti pavėlavo trejetą dienų. Sakytum nedaug, bet čia galioja toks pat principas kaip ir BK – jokio skirtumo, ar nukirtai visą galvą, ar tik pusę…

Kas laukia neetiškųjų?

Ogi nieko. Nėra jokių teisės aktų, kuriais vadovaujantis būtų galima kažkaip nubausti ar sudrausminti įstatymų nuostatas pažeidusius, viešuosius ir privačius interesus supainiojusius politikus – tiek Vietos savivaldos įstatymas, tiek Tarybos veiklos reglamentas šuo atžvilgiu labai geranoriški ir tolerantiški. Savivaldybės meras Algirdas Gricius kone kiekviename posėdyje Tarybos nariams pabrėžia, kad šie vengtų galimų viešųjų ir privačių interesų painiojimo bei esant interesų konfliktui nusišalintų nuo klausimų svarstymo, tačiau tokie priminimai mūsų politikams – lyg vanduo nuo žąsies. Merui lieka tik pirštu pagrūmoti neetiškiesiems, tėviškai sugėdinti, kad negražu nepaisyti įstatymų, kai patys rajone išrinkti į Tarybą priiminėja gyventojams aktualius teisės aktus.

 Tiesa, patys Tarybos nariai galėtų inicijuoti kreipimąsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad ši spręstų klausimą dėl mandatų atėmimo iš įstatymus pažeidusių politikų. Kaip jau susipažinome, tokių politikų (iš skirtingų partijų!) skaičius artėja prie daugumos, tai todėl ir norinčių kirsti šaką, ant kurios patys sėdi, neatsiranda.  

Šaltinis: www.musuraseiniams.lt