Kryžkalnio memorialas žuvusiems Lietuvos partizanams taps patrauklus Lietuvos piliečiams ir turistams

…Užtenka pažvelgti į partizanines kovas. Kiek buvo vyrų kaip ąžuolų ir drąsių kaip liūtų pirmomis dienomis! Iš tų šiandien savo tarpe tik vieną kitą tematome. Prieš aki slenka ir slenka žuvusiųjų veidai. Kiek jų daug! Ištisas mirusiųjų pasaulis. Kas supras ir aprašys šitą pasaulyje dar negirdėtą karžygiškumą? Ar ateitis mokės įvertinti šių žmonių karžygiškumą? Dalis tautos supras, bet bus tokių, kurie visa tai su purvais sumaišys. …                                                                   (Lionginas Baliukevičius-Dzūkas)

         Kaip vienas iškiliausių Lietuvos partizanų vadų, Adolfo Ramanausko – Vanago bendražygis, Lionginas Baliukevičius – Dzukas numatė ateitį!

        Artėjant Lietuvos 100 – mečiui prasidėjo nepamatuotas puolimas prieš Lietuvą ir Lietuvos partizanus. Todėl mes, Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjunga, ir, paskutinius likusius gyvus partizanus atstovaujantis, Lietuvos laisvės kovos sąjūdis pasirašėme sutartį, kuria sutarėme apjungti mūsų projektus: paminklinę grupę į kurią įeis 20 metrų aukščio obeliskas su paauksuotu ,,Vyčio kryžiumi“, matomu 10 km spinduliu, simbolinė siena su Vyčio kryžiais ant kurių bus išgraviruotos visų 20 000 žuvusių Lietuvos partizanų pavardės, taip labai akivaizdžiai parodant žūčių už Lietuvos laisvę mastą ir Nežinomo partizano kapas su jau augančia a.a. monsinjoro Alfonso Svarinsko koplyčia.

         Paminkline grupe, kurioje veiks pastovi ekspozicija apie Lietuvoje vykusį partizaninį karą (karą po karo), bus siekdami ugdyti Lietuvos Respublikos piliečių pagarbą Lietuvos partizanams ir Lietuvos Respublikos kariuomenei, gilinti jų patriotiškumą ir tautiškumą. Paminklas bus atkirtis toms jėgoms, informacinio karo ginklas, kuris gins Lietuvos partizanų garbę kovoje su Rusijos  propaganda, juodinančia jų kovą, kartu kvies lietuvių tautą budėti, bet kuriuo momentu būti pasiruošusia apginti Valstybę, Laisvę ir Nepriklausomybę. Tai pirmas valstybės lygmens paminklas Lietuvos partizanams, kurį remia Lietuvos kariuomenė. Šiuo paminklu mes siekiame tinkamai paminėti ,,Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio“ Deklaracijos 70 – metį ir Lietuvos kariuomenės 100 – metį. 

          Šiai kilniai misijai mus įpareigojo neseniai Anapilin išėję partizanai: legendinis a. a. plk. Leonas Laurinskas-Liūtas, kuris 1979 metais pasirašė po ,,45-ių pabaltiečių memorandumu“, pirmas 1988.06.14 viešai iškėlė trispalvę Vilniuje, o mums ginant Lietuvos Parlamentą 1991 metais, jis buvo vienintelis partizanas mūsų tarpe, tuo drąsindamas mus stovėti savo postuose iki galo. Jo pasakyti žodžiai: ,,Partizanas yra nepalaužiama tautos dalis…“, atidengiant pirmąjį paminklą Lietuvos partizanams Varniuose 1989 metais, yra nemarūs.

       Ir buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausias kapelionas a.a. monsinjoras Alfonsas Svarinskas, įkvėptas Arlingtono kapinių JAV, kuriose palaidoti visi JAV kariai, žuvę visuose karuose, ties Vidukle planavęs įkurti visų atrastų Lietuvos partizanų palaikų kapines. Bet, déjà,  niekas tos monsinjoro idėjos taip nepalaikė, nes kai jis grįžo iš prievartinės tremties, didžioji dalis atrastų partizanų palaikų jau buvo perlaidoti. Kad jis buvo teisus, patvirtino laikas, kadangi dauguma Lietuvos partizanų žuvo jauni, nespėję sukurti šeimų, tai nėra kam jų kapus prižiūrėti ir jie yra apleisti. Apmaudu, kad Lietuvos valstybė, savivaldybės ir seniūnijos dar deramai negerbia savo Laisvės kovotojų, o to galėtų pasimokti iš Rusijos, kuri labai rūpestingai prižiūri savo karių kapus.

       Liūdna žiūrėti kaip prižiūrimos partizanų žuvimo vietos Raseinių rajone, tuo galime įsitikinti aplankę Vedeckio ąžuolyną, kur mes 1990 metais atradome 10–ties Raseinių apylinkėse veikusios ,,Birutės” rinktinės partizanų vadų kūnus, kuriuos išniekinę Raseinių stribai sumetė į po karo likusias duobes ir jas užvertė šiukšlėmis. Tarp tų išniekintų partizanų buvo moteris ir keturi Betygalos, Girkalnio Paliepių ir Knebių mokyklų mokytojai Romas Vaitkevičius, Bronislavas Neverdauskas, Alfonsas Pakarklis ir Juozas Dirmeikis. Šis mažas mokytojų būrys ties Anulynu 1949.06.27  ištisą parą kovėsi su 130- čia NGB – istų ir 30 – čia Raseinių stribų, bet jėgos buvo nelygios. Todėl visi Raseinių rajono mokytojai važiuodami senuoju Žemaičių plentu pro Vedeckio ąžuolyną turi susimąstyti ar tinkamai pagerbia savo kolegų krauju pemirkusią žuvimo vietą.

            Kryžkalnį pasirinkome dėl palankios geografinės padėties ir todėl, kad Vakarų Lietuvos, tiksliau Raseinių krašto partizanai Kęstutėnai Lietuvos partizanų sąjūdžiui vadovavo nuo 1947 metų. Kęstučio apygardoje buvo itin aukštas organizuotumo lygis, apygardos partizanų vadovybė vienijo Žemaitijos ir visos Lietuvos partizanus.           

           Mūsų projektų apjungimui pritarė ir Lietuvos Respublikos Seimo pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių  ir  nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija. Komisija ir Premjeras Saulius Skvernelis mus iškėlė sąlygą, kad tik apjungti projektai gali tikėtis Lietuvos valstybės paramos.

    Me sesame įsitikinę, kad po dviejų metų Kryžkalnio memorialas žuvusiems Lietuvos partizanams taps patrauklus Lietuvos piliečiams ir turistams.    

            Paminklo Laisvės gynėjams pastatymui vien Lietuvos valstybės paramos neužteks, todėl kreipiamės į Jus, nes bene kiekvieno iš Jūsų giminėje yra žuvusių ar nukentėjusių kovoje už Tėvynės laisvę, ir kviečiame prisidėti prie jų nemarios kovos įamžinimo!

           Nuoširdžiai dėkojame raseiniškiams Edvardui ir Tadui Levickiams, Izidoriui Juškiui, Vladui Urniežiui, Dainiui Šadauskiui ir Zigmuntui Šniurevičiui už paramą, kuri mums labai padėjo, nuperkant sklypą ant Kryžkalnio kalno.   

            Paminklo Lietuvos partizanams statybą Kryžkalnyje Jūs galite paremti pervesdami pinigus į „Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjungos“ įm./k. 303472436 sąskaitą LT 47 7300 0101 4220 5090 .

              Pervesdami pinigus būtinai nurodykite savo adresą, žuvusio giminaičio partizano vardą ir pavardę. Daugiau informacijos apie Sąjungą rasite:  www.kryzkalnispartizanai.lt   Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT-01114,   info@kryzkalnispartizanai.lt, tel.:  + 37068774413

              Paminko Lietuvos partizanams statybą Kryžkalnyje Jūs galite paremti taip pat paramos koncerto Kryžkalnio projektui metu, kuris per LRT bus rodomas lapkričio 18 dieną, balsuodami už patikusią partizanų dainą.

Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjungos valdybos pirmininkas Antanas Kliunka

Nuotraukose: Lionginas Baliukevičius – Dzūkas
 
Lietuvos ir Vakarų Lietuvos partizanų vadai, raseiniškiai Vaclovas Ivanauskas-Vytenis, Antanas Bakšys-Klajūnas, Aleksandras Milaševičius-Ruonis, Antanas Liesys-Idenas
a.a. monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir a. a. Leonas Laurinsakas su Parlamento gynėjais
Adolfas Ramanauskas – Vanagas su Lionginu Baliukevičiumi – Dzūku 

2 thoughts on “Kryžkalnio memorialas žuvusiems Lietuvos partizanams taps patrauklus Lietuvos piliečiams ir turistams

  1. Pa – ga – liau! Rimtas projektas, seniai reikėjo! Įspūdingai atrodys, net susigraudinau peržiūrėjusi nuotraukas.

Comments are closed.