Išmoka smulkiesiems ūkininkams, kurių ūkių (valdos) dydis iki 4 EDV

Š. m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 5 straipsniu įstatymas, kuriame įtvirtintos galimybės smulkiems ūkininkams, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis mažesnis negu 4 EDV, gauti vienkartinę ar periodinę išmoką  Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną (už š. m. kovo 16 d.–birželio 16 d. laikotarpį). Rugpjūčio 6 d. pasirašytas socialinės apsaugos ir darbo ministro bei žemės ūkio ministro įsakymas Nr. A1-702/3D-588, kuriuo patvirtinti detalūs Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatai. Ūkininkai, atitinkantys Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 5 straipsnyje 1 ir 2 dalyse įtvirtintas sąlygas,  jau gali kreiptis vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino laikotarpį.   

   Kurie ūkininkai gali gauti išmokas ir kokio jos dydžio

   Smulkūs ūkininkai, kurių ūkio (valdos) dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar dirba pagal darbo sutartį ar ne, gali gauti vienkartinę arba periodinę išmokąTaigi, asmeniui bus skiriama viena iš šių dviejų išmokų.   

   Vienkartinė išmoka priklauso, kai individualią žemės ūkio veiklą vykdantis žmogus karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį. Sąlygos šiai išmokai gauti yra tokios:

 • turi ūkį, kuris pagal 2019 m. duomenis yra mažesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);
 • už 2019 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo deklaruotos,  turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį;
 • karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius 2020 m. kovo 16 d. duomenimis neviršija 6 tūkst. gyventojų (gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius, pateikusio prašymą asmens gyvenamojoje teritorijoje, bus nustatomas pagal VĮ Registrų centro duomenis  š. m. kovo 16 d.);
 • karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartis  arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių;
 • karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos;
 • negauna fiksuotos išmokos dirbantiesiems savarankiškai.

   Periodinė išmoka už karantino laikotarpį priklauso, jeigu individualią žemės ūkio veiklą vykdantis žmogus karantino laikotarpiu dirbo dar ir pagal darbo sutartį. Sąlygos šiai išmokai gauti yra tokios:

 • turi ūkį, kuris pagal 2019 m. duomenis yra mažesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);
 • už 2019 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo deklaruotos, turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį;
 • karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius 2020 m. kovo 16 d. duomenimis neviršija 6 tūkst. gyventojų (gyvenamąją vietą  deklaravusių asmenų skaičius, pateikusio parašymą asmens gyvenamojoje teritorijoje, bus nustatomas pagal VĮ Registrų centro duomenis š. m. kovo 16 d.);
 • negauna fiksuotos išmokos dirbantiesiems savarankiškai;
 • karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, tačiau priskaičiuotas darbo užmokestis per karantiną buvo ne didesnis kaip minimali mėnesinį alga (607 eurai bruto per mėnesį). Vertinamas atitinkamą karantino mėnesį priskaičiuotas darbo užmokestis.

   Vienkartinė išmoka mokama vieną kartą už karantino laikotarpį ir siekia 200 eurų. Periodinė išmoka už vieną visą karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų. Kadangi karantinas truko nuo kovo 16 iki birželio 16 d., ūkininkai, atitinkantys sąlygas, už balandį ir gegužę gaus po 200 eurų, o už kovą ir birželį – maždaug po pusę šios sumos (po 100 eurų). Periodinė išmoka bus išmokama taip pat vienu mokėjimu.

   Jei ūkininkas atitiko sąlygas visą karantino laikotarpį, iš viso kaip periodinę išmoką jis gaus apie 600 eurų. Periodinių išmokų suma gali būt ir mažesnė, pvz., dėl to, kad kai kuriuos karantino mėnesius asmuo uždirbo didesnį nei minimali mėnesinė alga atlygį. Išmokos paskyrimu ir išmokėjimu rūpinsis Sodra

   Jeigu asmuo, kreipęsis dėl kurios nors iš šių išmokų, miršta iki jos išmokėjimo, išmoka  gali būti išmokama artimajam, kuris paveldi mirusiojo turtą. Dėl to, pateikiant laisvos formos prašymą, reikėtų kreiptis į Sodrą.

   Kur kreiptis ir ką pateikti

   Nesvarbu, dėl kurios išmokos ūkininkas ar jo partneriai kreipiasi – vienkartinės ar  periodinės, kreipimosi procedūra tokia pati: reikia kreiptis į savivaldybės, deklaruotos pagal gyvenamąją vietą, administraciją ir užpildyti nustatytos formos prašymą.Prašymo forma bendra – tokią pačią pildys ir norintieji gauti vienkartinę bei periodinę išmoką. Prašymą pildo ir pateikia visas  sąlygas atitinkantis asmuo – t. y. ūkininkas ir valdos parneris, kiekvienas atskirai.

   SVARBU! Prašymą reikia pateikti iki š. m. gruodžio 11 d.

   Prašymą pateikti galima tokiais būdais:

 • atvykus į savivaldybės, deklaruotos pagal gyvenamąją vietą, administraciją (turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą);
 • užpildžius namuose ir siunčiant registruotu paštu (pridėti notaro ar kito asmens įgalioto atlikti notarinius veiksmus patvirtintą  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);
 • elektroniniais ryšiais, pvz., el. paštu, pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Dėl išmokos į savivaldybę gali kreiptis ir smulkiojo ūkininko atstovas, tačiau tokiu atveju būtina pateikti ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

   Prašymą teikęs asmuo gaus pranešimą, ar jam paskirta išmoka. Pildant prašymą  pasirenkama, kokiu būdu ūkininkas norės būti informuotas apie sprendimą dėl išmokos paskyrimo – gauti pranešimą Sodros informacinėje sistemoje „Egas“, pačiam užeiti į Sodros teritorinį skyrių ar gauti pranešimą apie išmokos paskyrimą registruotu laišku.

   Iki kada bus išmokėtos išmokos

  Užpildytus prašymus savivaldybės teiks Sodrai keliais etapais, o skirtingos institucijos pateiks reikiamą informaciją apie kiekvieną į išmoką pretenduojantį ūkininką, todėl sprendimo priėmimas gali užtrukti.

   Pavyzdžiui, rugpjūtį–rugsėjį pateiktus prašymus savivaldybės Sodrai perduos spalio pradžioje. Tuomet reikiamą informaciją apie kiekvieną prašymą pateikusį ūkininką turės pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, VĮ Registrų centras, Užimtumo tarnyba. Reikiamiems duomenims surinkti Sodra pasitelks Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.

   Surinkti duomenys bus apdorojami, įvertinant, ar asmuo išties atitinka reikiamas sąlygas vienai iš išmokų gauti. Atsižvelgiant į kiekvienos institucijos informacijos teikimo terminus, rugpjūtį–rugsėjį prašymus teikę ūkininkai pranešimus apie paskirtą išmoką gaus lapkritį.

  Tiek vienkartinės išmokos, tiek periodinės išmokos gyventojus pasieks iki  š. m. gruodžio 31 d. Tikslesnis išmokėjimo grafikas paaiškės gruodį, Sodrai paskelbus išmokų mokėjimo kalendorių.

  Prašymus priima ir platesnę informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistės Danutė Sabaliauskienė, tel. (8 428) 20 001, el. p. danute.sabaliauskiene@raseiniai.lt, Kristina Grigienė, tel. (8 428) 79 587, el. p. kristina.grigiene@raseiniai.lt ir seniūnijų specialistai.