Informacija apie teritorijų planavimą

 Informuojame, kad pradedamas rengti Raseinių rajono savivaldybės paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

   Planavimo pagrindas: Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. TS-15 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“; Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A1-315 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Raseinių rajono savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79 600, el. paštas savivaldybe@raseiniai.lt, www.raseiniai.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt.

Planuojama teritorija: Raseinių rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 157 000 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: savivaldybės lygmens specialusis teritorijų planavimas.

Specialiojo planavimo tikslai:

  1. Parengti Raseinių rajono savivaldybės paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
  2. Suformuoti ilgalaikes Raseinių rajono savivaldybės paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
  3. Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinant rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
  4. Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.

Planavimo darbų programa:

Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, sprendinių rengimo ir baigiamasis etapai.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Specialiojo plano koncepcija: rengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto Specialiojo plano sprendiniais, taip pat viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuota atskirai.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė