Daugiabučių namų gyventojų ir valdytojų dėmesiui!

Raseinių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Savivaldybei pavesta vykdyti daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

   Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-426 „Dėl  butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis, vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama:

1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentų atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams (paskyrimo aktas, susirinkimų protokolai, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašas);

2. Butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai, jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;

3. Bendrojo naudojimo objektų aprašas (ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus);

4. Metinis daugiabučio namo priežiūros ūkinis – finansinis planas;

5. Ilgalaikis namo atnaujinimo planas (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį);

6. Kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutarties su finansine institucija kopijos;

7. Informacija (banko išrašas) apie sukauptų lėšų panaudojimą už tikrinamą laikotarpį;

8. Paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisyklės (tais atvejais, kai teisės aktai reikalauja nusistatyti pirkimo taisykles);

9. Informacija ir dokumentai apie einamaisiais metais vykdytus pirkimus;

10. Informacija apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones;

11. Informacija (duomenys) apie butų ir kitų patalpų savininkų rašytinius pageidavimus, prašymus ar pretenzijas už tikrinamą laikotarpį;

12. Metinė veiklos ataskaita, jos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams duomenys, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;

13. Informacija apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimą raštu ( ar yra susirinkimo darbotvarkė, protokolas ir dalyvių sąrašas);

14. Kiti priežiūros ir kontrolės vykdytojo nurodyti duomenys (dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registrui ar Nekilnojamojo turto registrui, civilinės atsakomybės draudimas ir kita).

Raseinių rajono savivaldybės 2017 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-122 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių kompleksinio planinio patikrinimo grafiko 2017 m.“, buvo patvirtintas kompleksinio planinio patikrinimo grafikas (http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=21978, informacija paviešinta Savivaldybės internetiniame puslapyje, rubrikoje – „Būstas“).

   2017 m. vasario 17 d. 16.00 val., Raseinių m. seniūnijos salėje (Maironio g. 38, Raseinių m.), organizuojamas seminaras daugiabučių namų valdytojams:

– daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkams,

– jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims,

– Savivaldybės paskirtam bendrojo naudojimo objektų administratoriui (SĮ „Raseinių butų ūkis“).

   Seminaro metu bus diskutuojama dėl daugiabučių namų valdytojų veiklos ir jų kompleksinio patikrinimo, kitų aktualių teisės aktų reikalavimų.

   Seminare dalyvaus  Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas Juozas Antanaitis ir kiti šios asociacijos atstovai, Savivaldybės administracijos atsakingi specialistai ir SĮ „Raseinių butų ūkis“ atstovai.

   Kviečiame Raseinių rajono savivaldybės  daugiabučių namų valdytojus ir atsakingus asmenis dalyvauti seminare.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos, Ekonomikos ir ūkio departamento, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Romualdas Morkevičius

Šaltinis: www.raseiniai.lt