Biosaugos reikalavimų laikosi keturi penktadaliai kiaulių ūkių

Af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui (AKM) plin­tant po Lie­tu­vą, savivaldybių administracijos darbuotojai, atsakingi už že­mės ūkio srities kontrolę, įpa­rei­go­ti patik­rin­ti, ar ūki­nin­kai, lai­kan­tys kiau­les, ne­pa­žei­džia bio­loginio saugumo rei­ka­la­vi­mų. Patikrinus 5292 ūkius konstatuota, kad šių reikalavimų laikosi net 4238 ūkiai.

Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, smulkių kiau­lių ūkių patikra bei in­for­ma­ci­jos apie afrikinį kiau­lių ma­rą sklai­da – vie­na iš ko­vos prieš af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Savivaldybių že­mės ūkio spe­cia­lis­tai lan­kėsi pas ūki­nin­kus, lai­kan­čius kiau­les, ta­čiau į tvar­tus nėjo, pildė klau­si­my­ną. Jame rei­kėjo at­sa­ky­ti, ar kiau­lių lai­ky­mo vie­ta ap­tver­ta tvo­ra, ar prie įė­ji­mo į tvar­tą yra dezinfekcinis bar­je­ras (kilimėlis), ar nai­ki­na­mi grau­ži­kai, ar teritorija reguliariai tvarkoma (šienaujama žolė, apkarpomi krūmai, genėjami medžiai ir pan.), ar pri­žiū­rin­ty­sis kiau­les tu­ri įsi­ren­gęs spin­te­lę, ku­rio­je lai­ko dar­bo dra­bu­žius ir ba­tus.

Tikrinimų metu nustatyta, kad 1054 ūkiai neatitiko biologinio saugumo reikalavimų. Ra­dę pa­žei­di­mų, že­mės ūkio spe­cia­lis­tai apie tai informavo atitinkamą Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos teritorinį padalinį. VMVT spe­cia­lis­tai, nuvykę į bio­loginio saugumo rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­kan­čius ūkius, dažniausiai randa nustatytus trūkumus jau pašalintus. Ūkiuose, kuriuose nustatomi neatitikimai reikalavimams, taikomos adekvačios poveikio priemonės.

Šiais metais af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nių naminių kiaulių laikymo vietose dar neuž­re­gist­ruo­ta, o štai šernų, sergančių šia liga, sumedžiota ar rasta nugaišusių ne vienas. Šiai dienai nustatytos 65 vietos, kuriose AKM patvirtintas 115 šernų.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba primena, kad  už ne­re­gist­ruo­tas kiau­lių ban­das sa­vi­nin­kams, dek­la­ruo­jan­tiems pa­sė­lius, Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra tai­ko san­kci­jas – jie gali negauti dvejus metus tie­sio­gi­nių iš­mo­kų.

Share Button